Reactie op NOSbericht plastic inzameling

Terug naar overzicht

Reactie op NOSbericht plastic inzameling

Vandaag bericht de NOS op haar website over een CPB rapport dat gaat over kunststof recycling. Hierbij een korte reactie van Cyclus op de berichtgeving van de NOS.

Het is een feit dat de inzameling van huishoudelijk plasticafval in kwantitatief opzicht zeer succesvol is én dat de keten voor het recyclen van deze kunststoffen nog niet optimaal functioneert. Voor een deel van het ingezamelde materiaal is nog geen goede verwerkingsmethode voor handen en problemen rond zwerfafval en plastic soup zijn met gescheiden inzameling van huishoudelijk kunststof niet direct opgelost. De berichtgeving van de NOS zou bij inwoners echter de suggestie kunnen wekken dat kunststofinzameling zinloos is. Cyclus betreurt dit. Het Centraal Planbureau stelt in haar rapport duidelijk dat de uitgevoerde analyse een momentopname is en betrekking heeft op de huidige stand der techniek. Daarbij geldt dat we ons in de overgangsfase van een lineaire naar een circulaire economie bevinden. Er wordt op dit moment volop gewerkt aan technologische vernieuwing enerzijds én betere onderlinge afstemming tussen de verschillende schakels in de keten anderzijds. De huidige toename van de ingezamelde hoeveelheid kunststof laat zien dat inwoners belang hechten aan recycling van kunststoffen en bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Dit vormt een belangrijke stimulans om de huidige keten door te ontwikkelen en met alle ketenpartners gezamenlijk in te zetten op een volwaardige circulaire kunststofkringloop.