Privacyverklaring

Cyclus verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten en in het kader van de afvalinzameling. Uiteraard gaat Cyclus vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de gemeente als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt Cyclus voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling informeren wij u zowel namens Cyclus als namens de gemeenten waar wij diensten aan verlenen. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.

Contactgegevens

Cyclus
Functionaris Gegevensbescherming
Oostbaan 1090
2841 ML Moordrecht
FG@Cyclusnv.nl

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling en de diensten die Cyclus aan gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Afvalinzameling aan of bij huis:
- adresgegevens (zonder persoonsnamen);
- nummer afvalpas of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
- aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via afvalpas)

Milieustraat:
- adresgegevens (via afvalpas en/of op andere wijze)
- hoeveelheid en soort stortingen (via afvalpas of weging)
- e-mail adres (via reserveringssysteem) 

Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):
- NAW-gegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- inhoud verzoek/klacht/melding

Inlogcode Mijn gegevens:

- adresgegevens (zonder persoonsnamen)

- e-mailadres

Wilt u uw e-mailadres uit de database laten verwijderen? Stuur dan een e-mail met dit verzoek naar info@cyclusnv.nl.

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Cyclus uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen, zoals:
- Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
- Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
- Uitgifte van afvalpassen of minicontainers
- De inning en berekening van afvalstoffenheffing
- Voorkomen van afvaltoerisme. Een bezoeker heeft alleen toegang tot de milieustraat in de gemeente waarin hij/zij woont. 
- Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
- Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat
- Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening  
- Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
- De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
- Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
- Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
- Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
- Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
- In het kader van het beschermen van de eigendommen van Cyclus, vindt op de milieustraten camerabewaking plaats.

Grondslag voor verwerking

Cyclus verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren. De gerechtvaardigde belangen van Cyclus vinden hun oorsprong in het vervullen van een taak van algemeen belang.

Derden

Cyclus wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten en heffingsinstanties in het kader van haar dienstverlening aan betreffende gemeenten.

Daarnaast kan Cyclus voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Cyclus heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd.

Uw persoonsgegevens zullen door Cyclus niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

Beveiliging

Cyclus neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Cyclus hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. In december 2017 is het informatiebeveiligingsbeleid van Cyclus gecertificeerd tegen de ISO27001-marktstandaard.

Uw rechten

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kunt u richten aan uw gemeente.

Als u het verzoek bij Cyclus indient, zal Cyclus dit verzoek doorsturen naar uw gemeente.

Reserveringssysteem

Reserveert u een bezoek aan de milieustraat via ons reserveringssysteem, dan vragen wij om uw naam, e-mailadres, postcode en woonplaats. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van uw afspraak en dienen ter controle of u recht hebt op toegang tot de betreffende milieustraat. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De persoonsgegevens worden maximaal twee maanden bewaard en vervolgens definitief uit het systeem verwijderd. 

Nieuwsbrief

Wij sturen u alleen nieuwsbrieven als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor het aanmelden voor één van onze nieuwsbrieven vragen wij u uw e-mailadres te registeren. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u een nieuwsbrief te kunnen mailen en zullen wij niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij eventueel beschikken. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de e-mail nieuwsbrief en website te bekijken en te verbeteren. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy, worden niet gebruikt om een profiel van uw internetgebruik op te stellen en worden niet gedeeld met andere bedrijven. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan:

Cyclus
O.v.v. privacyverklaring
Postbus 228
2800 AE Gouda
 Info@cyclusnv.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Cyclus kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij de informatie over afvalinzameling gepubliceerd. Cyclus raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Datum laatste wijziging: 4 januari 2021