Huishoudens zijn gemiddeld goedkoper uit met diftar

Terug naar overzicht

Huishoudens zijn gemiddeld goedkoper uit met diftar

Op zaterdag 1 april 2017 werd in het televisieprogramma Kassa aandacht besteed aan diftar. Daarin werden op enkele punten enigszins ongenuanceerde conclusies getrokken. Mogelijk roept deze uitzending vragen op, daarom geeft Cyclus een korte inhoudelijke reactie. De uitzending is te bekijken via npo.nl/gemist.

Afvalstoffenheffing
Eén van de conclusies was dat met diftar de afvalstoffenheffing voor inwoners veelal niet lager wordt en dat diftar daarom geen goed inzamelsysteem is. Deze conclusie lijkt echter gebaseerd op de ervaringen van enkele inwoners en niet op feiten. Rijkswaterstaat voert jaarlijks uitgebreid onderzoek uit naar de hoogte van de afvalstoffenheffing bij Nederlandse gemeenten. In het rapport over 2016 stelt RWS expliciet dat diftargemeenten over het algemeen een lagere afvalstoffenheffing hebben dan gemeenten die de afvalstoffenheffing op een andere manier vaststellen. Van de vijf gemeenten met de laagste afvalstoffenheffing, werken er bovendien vier met diftar. Het rapport is de downloaden op: www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/publicaties/downloads/afvalstoffenheffing-5/

Nascheiding
Daarnaast werd in het item geconcludeerd dat gemeenten beter kunnen overstappen op nascheiding, omdat dit met kunststof verpakkingen goede resultaten oplevert. Ook deze conclusie behoeft nuancering. Het is juist dat het nascheiden van plastic goede resultaten oplevert. De kwaliteit van nagescheiden kunststoffen is de afgelopen jaren sterk verbeterd en is vergelijkbaar met die van brongescheiden materiaal. Echter, bij nascheiden van kunststoffen uit restafval, worden alleen kunststof flessen en flacons e.d. gescheiden. Folies blijven in het restafval, met een suboptimaal scheidingspercentage als gevolg.

Daarbij geldt dat nascheiding altijd een aanvulling is op bronscheiding. Nagescheiden papier is bijvoorbeeld onbruikbaar en nagescheiden textiel, glas en gft zijn ongeschikt voor hoogwaardig hergebruik. Tot slot is de capaciteit voor nascheiding in Nederland momenteel beperkt, het is op korte termijn niet mogelijk om massaal op nascheiding over te stappen. In de Cyclusregio staat tot op heden geen installatie. Cyclus volgt de ontwikkelingen rondom nascheiding echter met interesse.

Milieurendement

Het is jammer dat Kassa geen aandacht besteedt aan het milieurendement, want ook in dat opzicht leidt diftar met bronscheiding tot goede resultaten. Cijfers uit de Cyclusregio laten zien dat diftargemeenten gemiddeld zo’n 30% minder restafval produceren dan niet-diftargemeenten. Een belangrijk resultaat, want het voorkomen van restafval is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan.