Beleidsverklaring

Missie

Cyclus is voor gemeenten, hun inwoners en bedrijven, de schakel tussen afval en de opwerking tot waardevolle grondstoffen. Wij werken op een maatschappelijk verantwoorde manier aan een schone en veilige leefomgeving.

Visie

Iedere dag zetten onze medewerkers zich in voor een schone en veilige leefomgeving. We opereren in een maatschappij waarin producten en processen steeds meer circulair worden. Wat we nu nog afval noemen, wordt steeds meer gezien en benut als een bron van waardevolle grondstoffen. In de keten van afval naar grondstof wil Cyclus een logistieke sleutelrol vervullen. We spannen ons in om bij te dragen aan het verminderen van afvalstromen in ons verzorgingsgebied, het duurzaam verwerken van grondstoffen en het sluiten van de materiaalkringlopen. Op dit moment bestaat onze rol primair uit het inzamelen van afval, naast reiniging en gladheidsbestrijding. Onze opdrachtgevers en klanten rekenen erop dat we die taken effectief, betrouwbaar en klantgericht uitvoeren. We streven naar een optimale uitvoering, met Operational Excellence en LEAN als leidende principes. We staan daarnaast gemeenten met raad en daad bij op de weg naar een (regionale) circulaire economie. Hiervoor investeren we in kennisontwikkeling en bouwen we aan samenwerkingsverbanden. Om een bredere basis en schaalvoordelen te realiseren en de continuïteit van onze organisatie te waarborgen, streven we ook naar een beheerste groei van onze activiteiten. 

In samenwerking met de omgeving

We zoeken continu de dialoog met onze opdrachtgevers, inwoners en overige stakeholders. Hun eisen en verwachtingen integreren we in ons beleid en doelstellingen. We monitoren risico’s en kansen en gebruiken deze informatie om onze diensten voortdurend te verbeteren. Cyclus informeert haar stakeholders op een duidelijke en transparante wijze over de dienstverlening en de effecten daarvan. 

Hoe wij omgaan met onze mensen

De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Wij nemen het welzijn van onze medewerkers serieus en richten ons op duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Cyclus hanteert voor de arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie en Omgeving, en erkent en stimuleert de uitoefening van medezeggenschap. Cyclus streeft ernaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Hiermee geven we ook concrete invulling aan SROI.

Cyclus spant zich maximaal in om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor haar medewerkers én voor alle mensen in ons werkgebied. Wij richten ons op het voorkomen van persoonlijk letsel en schade met betrekking tot gezondheid, materieel en milieu. Dit doen we door risico’s bij de bron aan te pakken, medewerkers goed op te leiden en het juiste materieel te verstrekken. Wij spreken elkaar aan op veilig werken en melden eventuele onveilige situaties. We beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een BHV-organisatie. 

Een duurzame bedrijfsvoering

Als overheids-NV gaat Cyclus in haar bedrijfsvoering zorgvuldig om met het gemeenschapsgeld dat hiervoor wordt ingezet. Wij streven naar optimalisatie van processen waardoor onze opdrachtgevers verzekerd zijn van een optimale balans tussen kosten, servicegraad en maatschappelijke baten. Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin wij ons beleid verantwoorden.

Wij kiezen voor duurzame oplossingen tegen verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel, het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van groene (door onszelf opgewekte) elektriciteit en het benutten van energiebesparingsmogelijkheden. Het bieden van duurzame oplossingen stellen we ook als eis aan onze leveranciers.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het bestaansrecht van Cyclus wordt bepaald door de kwaliteit die we leveren bij het uitvoeren van onze taken. Daarom werken we volgens beheerste processen met een geïntegreerd managementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid) en Groenkeur (duurzame kwaliteit groenprojecten). 

Integriteit

Bij Cyclus doen we eerlijk zaken, verzetten we ons tegen machtsmisbruik en belangenverstrengeling en leveren we geen geldelijke bijdragen aan wie dan ook om daarmee invloed aan te wenden. Wanneer wij onverhoopt sancties opgelegd krijgen vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving, onderzoeken wij waardoor de overtreding is ontstaan en nemen we maatregelen om de overtreding op te heffen en in de toekomst te voorkomen. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken.