Beleidsverklaring

Een goed evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement is een voorwaarde om continuïteit te borgen. We brengen eisen en verwachtingen van onze stakeholders hierover in kaart, we onderzoeken deze en integreren ze in ons beleid en doelstellingen. We monitoren risico’s en kansen en gebruiken deze informatie om onze diensten voortdurend te verbeteren. We werken met een geïntegreerd managementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid), MVO prestatieladder niveau 3 (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en Groenkeur (duurzame kwaliteit groenprojecten). Door het actief uitdragen van onze koers informeren we belanghebbenden én nodigen we hen uit ons aan te spreken op de naleving van ons beleid.

Kwaliteit

Cyclus wil de dienstverlening voor haar klanten continu verbeteren. Hiervoor werken we volgens beheerste processen, zodat we de kwaliteit leveren die we met onze aandeelhoudende gemeenten, hun inwoners en met andere klanten hebben afgesproken. Het voorkomen van negatieve effecten van onze activiteiten op de omgeving is daar een wezenlijk onderdeel van. Hiervoor monitoren en bespreken we actief en samen met de belanghebbenden de resultaten. Klachten, meldingen en vragen grijpen we aan om de kwaliteit verder te verbeteren.

Medewerkers

Medewerkers zijn hét kapitaal van Cyclus. Wij nemen het welzijn van onze vakmensen serieus en richten ons op duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Om verankering in de lokale gemeenschap te realiseren, focussen we bij de werving op nieuwe medewerkers die woonachtig zijn in ons verzorgingsgebied. Cyclus hanteert voor de arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie en Omgeving, erkent en respecteert het recht van werknemers zich aan te sluiten bij een vakbond en stimuleert de uitoefening van medezeggenschap. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor iedere medewerker vastgelegd in een functiebeschrijving. Daarnaast benut Cyclus als uitvoeringsorganisatie graag de vele mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en om SROI concreet invulling te geven voor klanten. Wij verwachten dit ook van onze leveranciers.

Veiligheid

Cyclus creëert een zo veilig en gezond mogelijke omgeving voor haar (tijdelijke) medewerkers én voor alle mensen in het werkgebied. Hierbij richten we ons op het voorkomen van persoonlijk letsel en schade met betrekking tot gezondheid, materieel en milieu. Dit doen we door risico’s bij de bron aan te pakken, medewerkers goed op te leiden en het juiste materieel te verstrekken. Wij verwachten van elkaar dat we veilig werken en eventuele onveilige situaties melden. We beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een BHV-organisatie.

Milieu

De door de overheid gehanteerde prioriteitenstelling voor de verwijdering van afval (preventie, producthergebruik, materiaalhergebruik, verbranden en storten) is leidend bij Cyclus. Ontwikkelingen omtrent meer duurzame vormen van afvalbeheer hebben wij in het vizier, want die dragen actief bij aan de transitie naar een circulaire economie met zo min mogelijk emissies en verspilling.
Met onze bedrijfsvoering geven we zelf graag het goede voorbeeld. Om de effecten van ons handelen op het milieu zo veel mogelijk te beperken, kiezen we daar waar het kan voor duurzame oplossingen tegen verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel, het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van groene elektriciteit, het benutten van energiebesparingsmogelijkheden en het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve effecten op de biodiversiteit en het ongecontroleerd vrijkomen van milieubedreigende stoffen.
Het bieden van duurzame oplossingen stellen we ook als eis aan onze leveranciers.

Informatie en privacy

Cyclus informeert haar stakeholders op duidelijke, transparante en correcte wijze over de dienstverlening en de effecten daarvan, zodat zij goed in staat zijn Cyclus hierop te beoordelen.
We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken. Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Data wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt is.

Financiën

Een financieel gezond bedrijf is het leidende doel voor Cyclus. Zo borgen we de continuïteit van de onderneming. Wij streven naar optimalisatie van processen waardoor onze klanten verzekerd zijn van zo laag mogelijke kosten. Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin wij ons financieel beleid verantwoorden.

Integriteit

Voor Cyclus is het voldoen aan wet- en regelgeving vanzelfsprekend. Hiervoor werken we met een Wet- en Regelgeving register. We doen eerlijk zaken, we verzetten ons tegen machtsmisbruik en belangenverstrengeling en we leveren geen geldelijke bijdragen aan politieke partijen om daarmee invloed aan te wenden.
Wanneer wij onverhoopt sancties opgelegd krijgen vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving, onderzoeken wij waardoor de overtreding is ontstaan en nemen we maatregelen om de overtreding op te heffen en in de toekomst te voorkomen.

Mensenrechten

Cyclus erkent de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en handelt daarnaar. We verzetten ons tegen kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie in de ketens waarin wij actief zijn.