Afval scheiden Loont gestart

Terug naar overzicht

Afval scheiden Loont gestart

De afgelopen jaren hebben de gemeente Gouda en Cyclus de introductie van Afval scheiden Loont voorbereid. Het nieuwe systeem beloont het scheiden van afval met lagere kosten voor de afvalstoffenheffing. De startproblemen begin januari met veel volle verzamelcontainers zijn ondertussen aangepakt. De inzamelresultaten laten zien dat de hoeveelheid gescheiden afval nu al sterk aan het stijgen is.

De afgelopen jaren hebben de gemeente en Cyclus samen de introductie van het nieuwe systeem voorbereid. Onder andere door:
> vervanging van 16.000 grijze containers door nieuwe containers met chip.
> het verhogen van de inzamelfrequentie van PMD van eens per twee weken naar eens per week.
> het testen van de nieuwe gechipte containers met de inzamelvoertuigen.  
> het plaatsen van 12 nieuwe ondergrondse restafvalcontainers.
> het bezorgen van de speciale gele restafvalzakken op 1500 adressen in de binnenstad.
> het starten van een test met kleine inworpopeningen van 30 liter voor ondergrondse containers op locaties waar veel senioren wonen.
> mogelijk maken van gebruik tweede ondergrondse container door inwoners met afvalpas zodat er bij storingen een alternatief is.
> het introduceren van een regeling voor inwoners met veel medisch afval waarmee ze een tegemoetkoming kunnen krijgen.

Aanpak achterstand opstartfase
De afgelopen periode bleek dat inwoners hun gescheiden afval niet altijd kwijt konden in verzamelcontainers. Met name in de binnenstad en bij winkelcentra was veel bijgeplaatst afval te zien, omdat veel glas- en papiercontainers vol waren. Dit werd deels veroorzaakt door de feestdagen, die elk jaar gepaard gaan met veel afvalaanbod, het uitvallen van inzameldagen en het afsluiten van containers om vernieling door zwaar vuurwerk te voorkomen. Dit jaar kwam daar bovenop dat er door de start van Afval scheiden Loont veel gescheiden afval werd aangeboden en door storm nog eens een hele inzameldag uitviel, omdat verzamelcontainers tijdens storm niet geleegd mogen worden. Toen de techniek Cyclus tijdens de opstartfase ook nog in de steek liet, was de inzamelachterstand helaas goed merkbaar voor inwoners. Cyclus heeft dit ondertussen aangepakt door extra inzamelrondes. Ook is door overwerk in het weekend de afgelopen dagen de meeste achterstand weggewerkt. Daarnaast is nu ook een extra inzamelteam beschikbaar die direct kan reageren waar dat nodig is.

Stijging inleveren gescheiden afval
Met de start van de communicatie over Afval scheiden Loont afgelopen jaar, zijn ook de scheidingsresultaten fors verbeterd. De inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) laat bijna een verdubbeling zien, GFT stijgt met 13%, glas met 9% en papier met 3%. De hoeveelheid restafval is mede hierdoor met ruim 10% gedaald. De totale hoeveelheid afval is met 2% gedaald. Op dit moment is in de stad goed zichtbaar dat de speciale gele restafvalzakken in de binnenstad goed gebruikt worden, dat er meer PMD wordt aangeboden en dat er minder restafvalcontainers voor leging worden aangeboden.

Boetes voor bijgeplaatst afval
Op dit moment zijn er twee toezichthouders van Stadstoezicht actief bezig met het opsporen van afval dat niet conform de regels wordt aangeboden. Personen die afval plaatsen en die achterhaald kunnen worden krijgen een boete voor de opruimkosten van hun afval. Sinds september hebben al 100 bewoners een rekening thuisgestuurd gekregen van 90 euro. Deze handhaving gaat het komende jaar door. 

Planning 2018
Het komende jaar staan o.a. de volgende activiteiten nog in de planning:
> vanaf medio februari kunnen inwoners op de Cyclus website (www.cyclusnv.nl) zien hoe vaak ze restafval hebben aangeboden.
> plaatsing 40 nieuwe GFT verzamelcontainers  in de binnenstad en bij hoogbouw. 
> vervanging van 380 bestaande GFT verzamelcontainers.
> voorkomen van oneigenlijk gebruik van  openbare prullenbakken door het verkleinen van de inworpopening.
> evaluatie test met 30 liter inworpopeningen voor ondergrondse container.